اعضای کمیته پژوهش کتابداران دانشکده علوم پزشکی لارستان