اعضای کمیته پژوهش کتابداران دانشکده علوم پزشکی لارستان

نام عضو محل خدمت پست الکترونیک
زیور عبدالله پور دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) diglib@larums.ac.ir
موهبت شیوخی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) Larlib3@sums.ac.ir
زهرا اخوت بیمارستان امام رضا (ع)  
مهرنوش عسکری دانشکده بهداشت اوز